การเปลี่ยนแปลงสภาพการตั้งถิ่นฐานและเศรษฐกิจของชุมชนบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ พ.ศ. 2508-2529 = Changes of settlement and economic conditions of Ban Thaen community... /

ประมวล อยู่สุข

No Cover Image
Main Author: ประมวล อยู่สุข
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2533
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว.มหาสารคาม, 2533.
Subjects: สังคมวิทยาชนบท
หมู่บ้าน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ชัยภูมิ -- ภาวะเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HT431 ป351ก 2533
Copy 1
Available