กลุ่มสตรีกับการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านหนองโว่ยตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Women's groups and rural development : A case study of Ban Nong Khoi... /

สลิลรัตน์ อูบแก้ว

No Cover Image
Main Author: สลิลรัตน์ อูบแก้ว
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว.มหาสารคาม, 2534.
Subjects: สตรีกับการพัฒนาชทบท -- ขอนแก่น -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HQ1240.5.T5 ส373ก 2534
Copy 1
Available