พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เมืองสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2533 = Tha voting behavior : A case study of the eletion for the representatives... /

ประเสริฐ ออประเสริฐ

No Cover Image
Main Author: ประเสริฐ ออประเสริฐ
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2535
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษาเน้นสังคมศาสตร์))--มศว.มหาสารคาม, 2535.
Subjects: การเลือกตั้ง -- สกลนคร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การลงคะแนนเสียง -- พฤติกรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: JQ1749.A5 ป422พ 2535
Copy 1
Available