แบบแจ้งผลงานวิจัยประจำปี 2538 [แบบ กส.1]:

เพื่อจัดทำทางเลือกสำหรับ เกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง โครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร ตามแผนฟื้นฟูการเกษตร และแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร /

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 [พิษณุโลก] กรมวิชาการเกษตร

No Cover Image
Corporate Author: กรมวิชาการเกษตร. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 [พิษณุโลก]
Other Authors: กรมวิชาการเกษตร. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกาตร เขตที่ 2 [พิษณุโลก]
Format: BOOKS
Language:
Published: พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เกษตรกรรม -- วิจัย
ข้าว -- วิจัย
พืชไร่ -- วิจัย -- ไทย
พืชสวน -- วิจัย -- ไทย
ไหม -- วิจัย -- ไทย
วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information