นโยบายและแผนงานหลักสตรีและตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 [พ.ศ. 2535-2539] /

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ [กสส] ; โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นผู้นำสตรี

No Cover Image
Corporate Author: คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ [กสส]
Other Authors: โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นผู้นำสตรี
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สตรี -- การวางแผนสตรี
สตรี -- นโยบายของรัฐ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HQ1240.5.T5 ค124น
Copy 1
Available