ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองต่อการปวดและภาวะจำกัดความสามารถของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง =

Effects of self-care promotion program on pain and disability among patients with low back pain /

ดรุณี เสมอรัตนะชาติ

No Cover Image
Main Author: ดรุณี เสมอรัตนะชาติ
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
Subjects: Dissertations, -- Academic
Low -- Back -- Pain -- therapy
Self -- Care
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!