« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. (2546). ข้อมูลระดับอำเภอ: การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา 21 อำเภอ 6 กิ่งอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

MLA Citation

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. ข้อมูลระดับอำเภอ: การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา 21 อำเภอ 6 กิ่งอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2546.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.