เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2546 :

Evidence-based clinical obstetrics and gynecology /

นเรศร สุขเจริญ, บรรณาธิการ

Other Authors: นเรศร สุขเจริญ,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Gynecology -- congresses
Obstetrics -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WP100 ว896 2546
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WP100 ว896 2546
Copy 6
Available