เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2545 :

Practical points in OB-GYN /

สมชัย นิรุตติศาสน์, บรรณาธิการ

Other Authors: สมชัย นิรุตติศาสน์,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Gynecology -- congresses
Obstetrics -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WQ100 ว896 2545
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available