เพศสถานะและเพศวิถีในสังคมไทย /

บรรณาธิการ, อมรา พงศาพิชญ์ และมาจอรี มือคะ

Other Authors: อมรา พงศาพิชญ์,, มือคะ, มาจอรี,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Feminism
Gender -- identity
Sex -- role
เพศ
เพศศึกษา
สตรีนิยม
สตรีศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1075 พ926 2548
Copy 9
Available
Copy 8
Available
Copy 6
Checked out Due: 2023-2-13 Recall This
Copy 12
Available
Copy 13
Available
Copy 10
Available
Copy 14
Available
Copy 11
Available
Copy 7
Available

Satit School, Stack

Call Number: 306.7 พ926 2548
Copy 18
Available
Copy 19
Available

Social, Stack

Call Number: HQ1075 พ926 2548
Copy 15
Available