เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2548 :

From basic science to clinical practices /

บรรณาธิการ, ธานินทร์ อินทรกำธรชัย, ชุษณา สวนกระต่าย

Other Authors: ธานินทร์ อินทรกำธรชัย,, ชุษณา สวนกระต่าย,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Clinical -- Medicine -- congresses
Family -- Practice -- congresses
Medicine -- congresses
Physicians, -- Family -- congresses
Therapeutics -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WB100 ว896 2548
Copy 1
Available
Copy 2
Available