เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2548 :

New trends in O&G" /

นเรศร สุขเจริญ, บรรณาธิการ

Other Authors: นเรศร สุขเจริญ,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Pediatrics -- congresses
Gynecology -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!