เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2549 :

Rational management in O & G /

นเรศร สุขเจริญ, บรรณาธิการ.

Other Authors: นเรศร สุขเจริญ,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Gynecology -- congresses
Obstetrics -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WQ100 ว896 2549
Copy 1
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WQ100 ว896 2549
Copy 3
Available
Copy 2
Available