« Back to Record

Record Citations

APA Citation

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. (2554). รายงานสถานการณ์สตรี ปี 2554: เจตคติ : ความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานฯ.

MLA Citation

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. รายงานสถานการณ์สตรี ปี 2554: เจตคติ : ความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานฯ, 2554.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.