รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาท สถานภาพสตรี และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เสนอต่อ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /

โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา, สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2554
Subjects: สตรี -- ไทย
สตรี -- ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HQ1750.55 ร451 2554
Copy 1
Available