วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา =

JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE FOR DEVELOPMENT.

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
กรุงเทพฯ :
Subjects: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -- วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์ -- วารสาร
มนุษยศาสตร์ -- วารสาร
สังคมศาสตร์ -- วารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร
Copy 0
Library use only